Privacyverklaring

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken,
transacties en overeenkomsten met De Rooy Opslag (KvK nummer: 82079862),
Warmoeziersweg 16, 2661 EH Bergschenhoek (www.derooyopslag.nl).

Grondslag verwerking persoonsgegevens

De Rooy Opslag verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke
grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen
op (één van de) onderstaande grondslagen

• Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven,
overeenkomsten)
• Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
• Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
• Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst
/personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking

De Rooy Opslag verwerkt uw persoonsgegevens voor:
• de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
• relatiebeheer;
• nieuwsbrieven
• product- en dienstontwikkeling;
• administratieve handelingen
• het bepalen van strategie en beleid;
• personeelsadministratie
• sollicitatieprocedure
• aanbiedingen

De Rooy Opslag verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te
kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al
met een eerdere overeenkomst doorgegeven. We gaan een orderbevestiging sturen,
een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een
opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te
gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet
van dienst zijn.

Iedereen kan zich voor onze nieuwsbrief opgeven, we sturen u dan regelmatig
nieuws per mail. Deze brieven bevatten onzichtbare codes, waarmee wij kunnen
volgen hoeveel mensen onze nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er
doorgeklikt wordt. We registreren niets op naam, we gebruiken alleen algemene
informatie om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De nieuwsbrief kunt u ook
gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief.

Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen
persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die
geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop
onze website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

De Rooy Opslag heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact
met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten
te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan.
Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan De Rooy Opslag haar werk niet doen
en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van
persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met De
Rooy Opslag.

Daarnaast gebruikt De Rooy Opslag uw gegevens om contact op te nemen om uw
opdracht/reservering te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen;
tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen
aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

Ontvangers van persoonsgegevens

De Rooy Opslag verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt De
Rooy Opslag alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en
diensten. De database van De Rooy Opslag is goed beveiligd volgens Europese
normen.

Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden
(domeinnaamregistratie, indien nodig voor invordering), voor doeleinden die nodig
zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte
overeenkomst.

Met de “derden” waar De Rooy Opslag gebruik van maakt om haar diensten te
kunnen leveren zijn de nodige (verwerkers)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt
aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren,
een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw
persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Bewaren gegevens

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze
overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze
archieven.

Nieuwsbriefgegevens worden bewaard zolang u daar toestemming voor heeft
gegeven, zodra een uitschrijving voor een nieuwsbrief is ontvangen, zullen wij de
gegevens verwijderen.

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.
Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de
sollicitatieprocedure.
Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of
toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging

De Rooy Opslag maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de
bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat
onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. De
Rooy Opslag maakt dan ook gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat.
De Rooy Opslag maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in
Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd
volgens de geldende veiligheidsnormen.

Social Media Buttons

De Rooy Opslag maakt gebruik van de volgende Social Media Buttons op haar
website;
• Facebook
• Instagram
• LinkedIn
• Youtube
• WhatsApp

Cookies

De Rooy Opslag maakt gebruik op haar website van twee soorten cookies:
• Functionele cookies : Het voornaamste doel van deze cookies is om u
tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw
persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden
dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor
toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de
eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u
eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die
eerder hebt ingesteld.
• Analytics cookies : De Rooy Opslag maakt gebruik van analytische
cookies (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgt De Rooy
Opslag inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee
verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker
blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij
onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als
bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, dat haar
gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de
EU-US Privacy Shield Principes.

Bij De Rooy Opslag worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de
instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden
geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet
volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere
sites die u bezoekt.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. De Rooy Opslag is niet
verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder De Rooy Opslag
vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de
betreffende website.

Meldplicht datalekken

De Rooy Opslag zal in geval van een datalek, dit direct melden aan ons
internetbureau, die haar gegevens verder volgens de AVG meldt aan de Autoriteit
Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van
persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over
het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen
wordt met het ontstane datalek.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag De Rooy Opslag vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen.
Ook kunt u De Rooy Opslag verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of
te verwijderen.

Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@derooyopslag.nl.
Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden
voorgaande de gegevens te verwijderen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw
toestemming om gegevens te verwerken intrekken. De Rooy Opslag zal uw
bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de
doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht
richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

De Rooy Opslag maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het
toetsen van kredietwaardigheid van onze klanten. De mogelijkheid bestaat dat De
Rooy Opslag onderzoek doet naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden
verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan De Rooy
Opslag ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. De Rooy Opslag kan er ook
voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te
doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.

Wijzigingen

De Rooy Opslag behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of
onlinediensten.

De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van onze
website: www.derooyopslag.nl.